2021. gada 21. oktobris
Severīns, Urzula
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
09.10.2021 Latvijas 2021.gada komandu čempionāts jauniešiem Kuldīga LAT 0.50 Jānis Avdjukevičs 27080482 e-pasts

 

 Nolikums      Pieteikuma veidlapa 

 

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas 2021.gada komandu čempionāts jauniešiem

1. Vadība.

            Latvijas 2021.gada komandu čempionātu jauniešiem organizē LGTF. Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Avdjukevičs.

2. Laiks un vieta.

09.10.2021., Virkas ielā 13/15, Kuldīgā, Sporta nama zālē, sacensību sākums plkst.11:00.

3. Dalībnieki un pieteikumi.

            Čempionāts notiks atsevišķi zēnu un meiteņu komandām sekojošās vecuma grupās:

  • 2009.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes;
  • 2005.-2006.g.dz. zēni un meitenes;
  • 2007.-2008.g.dz. zēni un meitenes;
  • 2002.-2004.g.dz. zēni un meitenes.

            Tajā varēs piedalīties LGTF kolektīvo biedru komandas. Jābūt samaksātām LGTF biedru naudai par 2021.gadu un dalības naudai. Katrā komandā (kā zēniem, tā meitenēm) jābūt vismaz 2 dalībniekiem. Katrs LGTF kolektīvais biedrs var pieteikt vairākas komandas (kā zēniem, tā meitenēm). Var startēt arī apvienotās klubu komandas. Komandas nosaukumā var tikt minēta komandu sponsorējošā organizācija vai firma. Pieteikto spēlētāju skaits vienā komandā – ne vairāk kā četri. Ir iespējams pieteikt arī ārvalstu spēlētājus. Jaunākie dalībnieki drīkst startēt vecākās grupās, bet viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienā vecumā.

Katrā komandā var pieteikt ne vairāk kā vienu sportistu, kas nav attiecīgā LGTF kolektīvā biedra individuālais biedrs. Šā sportista startam Latvijas komandu čempionātā jauniešiem ir nepieciešama rakstiska atļauja no viņu LGTF kolektīvā biedra, ja attiecīgais kolektīvais biedrs arī piesaka savu komandu.

Pret katru nākamo komandu drīkst spēlēt jebkuri spēlētāji no komandā pieteiktajiem.

            Pieteikumus uz klāt pieliktās veidlapas (mašīnrakstā vai drukātiem burtiem, dzimšanas dati obligāti) katrai no komandām atsevišķi jānosūta uz LGTF, e-pasts: latgtf@latnet.lv līdz 2021.gada 8.oktobrim. Pieteikumā jānorāda komandas pārstāvja (kapteiņa) vārds un uzvārds, telefona numurs, kā arī adrese (ar pasta indeksu), uz kuru izsūtīt rēķinu par dalības maksu. Ja dalības maksu pārskaitīs kāda cita organizācija (piemēram, sponsors vai pašvaldība), nepieciešams atspoguļot to pieteikumā. Pieteikumu veidlapas būs iespējams saņemt, ja nosūtīsiet lūgumu uz LGTF e-pasta adresi .

            Dalībniekiem, kuri LGTF rīkotajās sacensībās piedalās pirmo reizi, galvenajam tiesnesim būs jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

            Komandas tiks sadalītas apakšgrupās, to skaitu atkarībā no pieteikto komandu skaita noteiks sacensību galvenais tiesnesis. Jaunieši un jaunietes sacentīsies atsevišķi (izņēmumi var būt tikai grupā 2009.g.dz. un jaunāki). Pēc izlozes veikšanas tiks sastādīts grafiks ar spēļu kārtību.

            Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no 5 spēlēm sekojošā kārtībā: A-X, B-Y, dubultspēle, A-Y, B-X. Visas sacensības notiks līdz trim uzvarētiem setiem. Uzvarēs komanda, kas pirmā izcīnīs 3 uzvaras. Atlikušās spēles netiks izspēlētas. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. Dubultspēlē drīkst piedalīties jebkurš spēlētājs no pieteiktajiem, arī tas, kas nespēlē vienspēles.

            Par uzvaru komandu sacensībā komanda iegūs „2” punktus, par zaudējumu – „1” punktu, par neierašanos – „0”punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā 2 komandām augstāko vietu noteiks pēc uzvaras savstarpējā spēlē, vairākām komandām - pēc uzvarēto un zaudēto spēļu (setu) attiecības (starpības) savstarpējās spēlēs.

            Pārējie čempionāta izcīņas noteikumi saskaņā ar galda tenisa sacensību vispārējiem noteikumiem.

            Vecuma grupā 2002.-2004.g.dz. reitinga koeficients - 0,5, pārējās vecuma grupās – 0,25.

Gadījumā, ja komandu skaits kādā no vecuma grupām būs mazāks par četrām vecuma grupas tiks apvienotas.

5. Sacensību inventārs.

Visās sacensībās notiek ar DHS DJ40+ 3*** Busan ITTF 6 Balls (seam) baltām bumbām un spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. Sarakstu var atrast šeit: https://equipments.ittf.com/#/equipments/racket_coverings. Vienas komandas spēlētājiem jāspēlē vienādos kreklos. Sacensību rīkotājs nodrošina kvalitatīvus galdus un tīkliņus.

6. Finansiālie noteikumi.

            Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu, ceļa naudu, uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi, bumbas un nodrošina informācijas apriti). LGTF sadarbības partneri nodrošina sporta zāli un galdus. Katrai komandai uz katru posmu ir jānodrošina tiesnesis pie galda (var būt no spēlētāju skaita).

            Dalības maksa vienai komandai – 25.00 EUR. Dalības nauda un arī LGTF biedru naudas saskaņā ar saņemto rēķinu jāpārskaita vai jāiemaksā skaidrā naudā LGTF norēķinu kontā Nr.LV90PARX0023670610001 "Citadele banka" (kods PARXLV22) līdz attiecīgās komandas startam šajā čempionātā. LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudas un LGTF biedru naudas nenomaksāšanas gadījumā komandas pie sacensībām netiks pielaistas.

7.Drošības noteikumi

Sacensības notiks saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk Noteikumi) kas stājās spēkā 2021.gada 20.augustā,  ievērojot Noteikumos paredzētos drošības pasākumus un prasības kā sacensību dalībniekiem, tā organizatoriem.

Latvijas 2021.gada komandu čempionāts jauniešiem var piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4.apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs. Tikai gadījumā, ja sacensībās piedalīsies un to norises vietā atradīsies tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad sacensības notikts bez papildus ierobežojumiem (pielikums).

Noteikumu grozījumi pilnā apjomā pieejami šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2021/159.18.

8. Personas datu aizsardzība

LGTF apstrādā iegūtas fizisko personu datus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti nosacījumiem, ievērojot citus saistītus Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvos aktus.

Latvijas Republikas 2021.gada komandu čempionāta jauniešiem ietvaros personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Galda tenisa federācija, vienotās reģistrācijas Nr. 40008023618, juridiskā adrese: Rīga, Grostonas iela 6b, LV-1013. LGTF kontaktinformācija: .

Latvijas Republikas 2021.gada komandu čempionāta jauniešiem ietvaros LGTF apstrādā personas datus dotajā nolikuma izklāstītiem nolūkiem, pamatojoties uz datu subjekta (sacensību dalībnieka) piekrišanu savu personas datu apstrādei. Pieteikšanās sacensībām tiek uzskatīta par piekrišanu datu apstrādei. Personas dati tiek iegūti no pašām personām - sacensību dalībniekiem, kuri jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu, bet atsaukums neattieksies uz datu apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma iesniegšanas. Atsaukums rakstāms brīvā formā un iesniedzams elektroniski uz vai personīgi galvenajam tiesnesim.

Piekļuve Latvijas Republikas 2021.gada komandu čempionāta jauniešiem ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir tikai sacensību galvenajam tiesnesim un LGTF pilnvarotām personām.

LGTF izmanto Latvijas Republikas 2021. komandu čempionāta jauniešiem ietvaros iegūtos personas datus iekļaušanai Latvijas reitingā. LGTF nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas vai starptautiskajām organizācijām.

LGTF Latvijas Republikas 2021.gada komandu čempionāta jauniešiem ietvaros vāc un apstrādā sekojošus personas datus: sacensību dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, foto un video ierakstā fiksētais personas tēls.

Sacensību dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi.

9. Apbalvošana.

Komandas, pirmo vietu ieguvējas tiks apbalvotas ar kausiem, komandas spēlētāji ar piemiņas medaļām. Otrās un trešās vietas ieguvēju komandu spēlētāji ar medaļām.

Nolikums elektroniski apstiprināts LGTF valdē 2021.gada 2.oktobrī.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kas nodarbojas ar bērnu un jaunatnes galda tenisa grupām, un kuri ir nomaksājuši biedru naudu par 2021.gadu.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapā www.lgtf.lv