2020. gada 25. oktobris
Beatrise, Beāte
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
03.10.2020 “GENERATION Z” sacensības, 1. posms Rīga LAT 0.00 Vadims Berežkovs (tel.29233960) un Ilva Baltute

NOLIKUMS

“GENERATION Z” sacensībām

  1. Mērķis un uzdevums.

Popularizēt galda tenisu, piesaistīt jaunos sportistus, veicināt galda tenisa spēlētāju meistarības pilnveidošanu un nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem.

  1. Vadība.

Sacensības organizē Salaspils galda tenisa klubs un atbalsta Latvijas Galda Tenisa federācija. Sacensību galvenie tiesneši Vadims Berežkovs (t. +371 29233960) un Ilva Baltute.

  1. Laiks un vieta.

Sacensības norisināsies 5 posmos, Rīgas Čiekurkalna pamatskolā, Čiekurkalna 1.līnija 53b, Rīgā.

1.posms – 03.10.2020.

2.posms – 05.12.2020.

3.posms – 06.02.2021.

4.posms – 03.04.2021.

5.posms – 05.06.2021.

Sacensību sākums plkst. 11:00.

  1. Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti, kuriem ir vismaz 5 mēnešu trenēšanās prakse un kuri zina spēles noteikumus. Meitenes un zēni sacentīsies kopā, bet tiks vērtēti atsevišķi.

Sacensībās piedalās 2004.gadā dzimušie un jaunāki sportisti, kuru vieta LGTF reitingā meitenēm 80+ un zēniem  400+ vai arī reitinga nav.

  1. Pieteikumi

Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz dalībnieka vecākam, aizbildnim vai trenerim (ja ir saņemta vecāku/aizbildņa atļauja, (turpmāk-dalībnieka pārstāvis)) sacensību dienā galvenajam tiesnesim – līdz plkst. 10:30.

Dalībnieka vecāki vai aizbildņi atbild par dalībnieka veselības atbilstību sacensību slodzei un sanitāri epidemioloģisko normu ievērošanu, kas ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā sakarā ar COVID-19 pandēmiju.

Lai pieteiktos sacensībām ir jāiepazīstas ar šo nolikumu.

  1. Izcīņas kārtība

Sacensības notiks 5 posmos.

Sacensības notiek ievērojot starptautiskos galda tenisa sacensību noteikumus līdz trim uzvarētiem setiem. Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita. Sacensību rezultāti netiks iekļauti Latvijas reitingā.

  1. Finansiālie noteikumi

Izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un ceļa naudu, ir uz komandējošo organizāciju vai pašu dalībnieku rēķina.

Sacensību sarīkošanas izdevumus – tiesnešu darbs, apbalvojumi, sporta zāles īres izdevumi, u.c.- sedz sacensību organizētāji.

Dalības maksa katrā posmā 5 EUR.

  1. Kopvērtējums.

Kopvērtējumā tiks ņemti vērā 4 no 5 posmu rezultātiem. Katra posma uzvarētājs kopvērtējumā tiks pie 100 punktiem, 2.vieta pie 95 punktiem, 3.vieta pie 92 punktiem, 4.vieta pie 90 punktiem, un katra nākošā vieta par vienu punktu mazāk, nekā iepriekšējā. Gadījumā, ja kopvērtējuma summa ir vienāda, tad ņem vērā vietu pēdējā kārtā.

  1. Apbalvošana.

Katra posma 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un piemiņas balvām, meitenes un zēnus vērtē atsevišķi. Katrā posmā tiks pasniegtas pārsteiguma balvas.

Tiks apbalvoti kopvērtējuma 1.-3.vietu ieguvēji meiteņu un zēnu konkurencē.

  1. Personas datu aizsardzība

Salaspils GTK apstrādā iegūtas fizisko personu datus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK nosacījumiem, ievērojot citus saistītus Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvos aktus.

Sacensību “GENERATION Z” ietvaros personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils galda tenisa klubs, vienotās reģistrācijas Nr. 40008214636, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 2-79, LV-2121. Salaspils GTK kontaktinformācija: salaspilsgtk@gmail.com.

Sacensību “GENERATION Z” ietvaros Salaspils GTK apstrādā personas datus dotajā nolikuma 1.punktā izklāstītiem nolūkiem, datu apstrādes juridiskais pamats – apstrāde ir vajadzīga leģitīmo interešu ievērošanai – sacensību organizēšanai. Personas dati tiek iegūti no Dalībnieku pārstāvjiem. Datus par personas vietu Latvijas galda tenisa reitingā Salaspils GTK iegūst no Latvijas Galda tenisa federācijas mājas lapā publiski pieejamas informācijas.

Piekļuve sacensību “GENERATION Z” ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir tikai sacensību galvenajiem tiesnešiem un Salaspils GTK pilnvarotām personām.

Salaspils GTK nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas vai starptautiskajām organizācijām. Sacensību laikā nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Salaspils GTK sacensību “GENERATION Z” ietvaros vāc un apstrādā sekojošus personas datus: sacensību dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, telefona numurs, foto un video ierakstā fiksētais personas tēls.

Salaspils GTK glabā sacensību “GENERATION Z” ietvaros iegūtos datus divus mēnešus no to ievākšanas dienas, pēc tam tos iznīcinot.

Sacensību dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi.