2020. gada 5. aprīlis
Aivija, Vidaga, Vija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
25.10.2014 2014.-2015.gadu sezonas komandu čempionātam galda tenisā 1. sabraukums sievietes augstākā līga Aloja LAT 2.00 LGTF

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

Latvijas Republikas 2014.-2015.gadu sezonas komandu čempionātam galda tenisā

1. Vadība.

Latvijas Republikas 2014.-2015.gadu sezonas komandu čempionātu organizē Latvijas Galda tenisa federācija un to vada LGTF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis un nozīmētie tiesneši sacensību norises vietās. Uzraudzību, strīdus u.c. konfliktsituācijas izskata LGTF valde.

2. Laiks un vieta.

                Sacensības notiks LGTF sacensību kalendārā norādītos laikos: 25.10.2014.; 22.11.2014.; 07.02.2015. un 11.04.2015. Latvijas pilsētās, atkarībā no pieteikto komandu skaita. Sacensību vietas un sākuma laiki tiks paziņoti atsevišķi pēc visu pieteikumu saņemšanas.

3. Dalībnieki un pieteikumi.

Čempionāts notiks atsevišķi vīriešu un sieviešu komandām. Tajā varēs piedalīties tikai LGTF kolektīvo biedru komandas (izņemot TAUTAS LĪGĀS). Jābūt samaksātām LGTF biedru naudām par 2014.gadu un (2015.gada sākumā) arī par 2015.gadu,dalības naudām un naudām par spēlētāju licencēm. Katrā komandā vīriešiem jābūt vismaz 4 dalībniekiem, sievietēm – 3 dalībniecēm, maksimālais dalībnieku skaits – 8 (kā vīriešiem, tā arī sievietēm). Katrs LGTF kolektīvais biedrs var pieteikt vairākas komandas (kā vīriešiem, tā sievietēm). Komandu nosaukumā var būt komandu sponsorējošā uzņēmuma vai organizācijas, kā arī ģeogrāfiskās vietas, vai arī kāds cits nosaukums, taču pieteikumu komandas dalībai čempionātā var iesniegt tikai oficiāli reģistrēti LGTF biedri. Katrā komandā var pieteikt ne vairāk kā divus sportistus, ieskaitot ārzemniekus, kuri nav attiecīgā LGTF kolektīvā biedra individuālie biedri. Šo sportistu startam Latvijas komandu čempionātā ir nepieciešamas rakstiskas atļaujas no viņu LGTF kolektīvā biedra, ja attiecīgais kolektīvais biedrs arī piesaka savu komandu.

Spēlētājiem (vīriešiem) ar reitingu sākot no 150.vietas (uz 2014.gada 1.oktobri) un zemāk atļauts organizēt komandas bez piederības kādam noteiktam LGTF kolektīvajam biedram, veidojot t.s. TAUTAS LĪGU, kurā spēles tiks organizētas pēc vispārējiem komandu čempionāta principiem. TAUTAS LĪGĀ vīriešiem netiek prasīta arī LGTF kolektīvo biedru naudas nomaksa.

LR komandu čempionātā vīriešiem un sievietēm var startēt tikai sportisti, kuriem ir 2014./2015.gada LGTF spēlētāju licence, tā jāiegādājas arī ārzemju spēlētājiem. Drīkst pieteikt arī citu valstu spēlētājus, kuriem reitinga punkti tiks aprēķināti pielīdzinot to ieņemto vietu savas vasts reitingā attiecīgai vietai LGTF reitingā, reizinot ar koeficientu 2.

Atkarībā no katras komandas 3 labāko spēlētāju reitingu summas uz 2014.gada 1.oktobri komandas tiks sadalītas attiecīgajās līgās. Vīriešu komandu skaits līgās: augstākā līgā – 8, pirmajā līgā – 8, pārējo līgu sadalījumu noteiks LGTF valde pēc visu pieteikumu saņemšanas. Uz katru sabraukumu augstākās līgās var pieteikt vienu spēlētāju no šī paša kolektīvā biedra zemākas līgas komandas, ja tas LGTF reitingā uz 2014.gada 1.oktobri nav augstāk par trešo pieteikto komandas dalībnieku. Viens spēlētājs vienā dienā var spēlēt tikai vienā līgā. Citi papildus pieteikumi netiks pieņemti. Pieteiktajiem spēlētājiem ir jārēķinās ar to, ka Latvijas Republikas 2014.-2015.gada komandu čempionāta laikā ir iespējama dopinga kontrole.

Spēlētāji, kuri startē ārvalstīs, drīkst spēlēt LR 2014.-2015.gada sezonas komandu čempionātā, uzņemoties atbildību sava ārzemju kluba priekšā.

Pieteikumus uz klāt pieliktās veidlapas (mašīnrakstā vai drukātiem burtiem, dzimšanas dati obligāti) katrai no komandām atsevišķi jānosūta līdz 2014.gada 03.oktobrim uz LGTF e-pastu latgtf@latnet.lv. Pieteikumā jānorāda komandas pārstāvja (kapteiņa) vārds un uzvārds, telefona numurs, kā arī adrese (ar pasta indeksu), uz kuru izsūtīt rēķinu par dalības maksu un LGTF biedru naudu 2014.gadam. Ja dalības maksu un biedru naudu pārskaitīs kāda cita organizācija (piemēram, sponsors vai pašvaldība), nepieciešams atspoguļot to pieteikumā. Pieteikumu veidlapas būs iespējams saņemt, ja nosūtīsiet lūgumu uz LGTF e-pasta adresi latgtf@latnet.lv.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

                Komandu čempionāta spēles tiks rīkotas 4 sabraukumos, 2.punktā noteiktos datumos. Katra komandu čempionāta spēle starp divām komandām notiek pie viena galda, izņēmums var būt tikai pēdējā vienspēle, ja spēle pēc laika aizkavē citas komandu spēles. Katrai komandai jānodrošina vismaz 1 punktu skaitīšanas tiesnesis. Sacensības visām līgām notiks vismaz 2 (divos) riņķos. Katrā sabraukumā katra komanda izspēlē ne vairāk kā 4 komandu spēles. Izņēmumi var būt TAUTAS LĪGĀ. Uz katru atsevišķu komandu spēli var pieteikt ne vairāk kā vienu (no diviem iespējamiem) sportistu, ieskaitot ārzemniekus, kuri nav attiecīgā LGTF kolektīvā biedra individuālie biedri.

Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no 7 spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, C-Z, dubultspēle, A-X, C-Y, B-Z,. Dubultspēli drīkst spēlēt ceturtais komandas dalībnieks, kurš nespēlē individuālās spēles. Uzvarēs komanda, kas pirmā izcīnīs 4 uzvaras. Atlikušās spēles netiks izspēlētas.

Visas sacensības notiks līdz trim uzvarētiem setiem. Uz katru komandu sacensību jābūt vismaz 2 dalībniekiem, savādāk komandai tiek ieskaitīts zaudējums, ja izspēlētas mazāk kā 50 % komandu sacensību, iepriekšējo spēļu rezultāti tiks anulēti. Ja komandas rezultāti tiek anulēti, var tikt noteikts naudas sods 50.00 EUR. Par komandas neierašanos uz jebkura posma sacensībām var tik noteikts naudas sods 50.00 EUR par katru posmu uz ko komanda neieradās. Līdz soda naudas nomaksai tiek apturēta LGTF kolektīvā biedra visu individuālo biedru dalība LGTF rīkotajās sacensībās.

Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. Par uzvaru komandu sacensībā komanda iegūs 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, par neierašanos – 0 punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāko vietu noteiks ņemot vērā rādītājus sekojošā secībā: komandu spēļu attiecība, individuālo spēļu attiecība, kopējo izspēlēto setu attiecība, vinnēto/zaudēto punktu attiecība.

                Pārējie čempionāta izcīņas noteikumi saskaņā ar galda tenisa sacensību vispārējiem noteikumiem.

Atsevišķas komandu spēles var tikt filmētas un pārraidītas video formātā interneta tiešraidē. Interneta tiešraides vietne tiks paziņota atsevišķi pirms katra komandu čempionāta sabraukuma LGTF mājas lapā internetā – www.lgtf.lv.

5. Sacensību inventārs.

            Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. Gadījumā, ja spēlētāji vienojas, var spēlēt ar jebkurām bumbām, bet par sacensību oficiālām bumbām tiek uzskatītas 40 mm baltas celuloīda STIGA Competition bumbas (***) Katras kārtas rīkotājs nodrošina kvalitatīvus galda tenisa galdus. Vienas komandas spēlētājiem jāspēlē vienādas krāsas vienādos kreklos. Kreklu krāsas maiņa pieļaujama uz dubultspēli, bet pārim jābūt vienādas krāsas  kreklos, kas var atšķirties no individuālo spēļu krekliem.

                Ar citām gumijām, kuras nav ITTF aizliegto gumiju sarakstā, bet atbilst galda tenisa pamatnoteikumiem, atļauts spēlēt dalībniekiem, kuri LGTF reitingā 2014.gada 1.oktobri nav 150 labāko sieviešu un 300 labāko vīriešu skaitā.

6. Finansiālie noteikumi.

Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu, ceļa naudu, uz komandējošo organizāciju vai pašu spēlētāju rēķina. Katras komandas pienākums ir katrā posmā nodrošināt vienu tiesnesi pie galda. Tiesnesis var būt arī no spēlētāju skaita. Ja kādai komandai nav tiesneša, par to savlaicīgi (2 dienas iepriekš) jāpaziņo sacensību rīkotājiem, garantējot tiesneša apmaksu – 10.00 EUR. Ja paziņots tiek vēlāk, tad apmaksa ir 20.00 EUR.

            Dalības nauda vīriešu komandām – 120.00 EUR, sākot ar otro līgu vīriešu komandām – 90.00 EUR, visām sieviešu komandām – 60.00 EUR. No dalības naudas ir atbrīvotas komandas, kuru sponsors ir ziedojis LGTF vismaz 200.00 EUR LGTF Statūtos paredzēto mērķu īstenošanai. Dalības nauda un arī LGTF biedru nauda par 2014.gadu  saskaņā ar saņemto rēķinu jāpārskaita vai jāiemaksā skaidrā naudā LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS„PrivatBank” (kods PRTTLV22) Rīgā, tās filiālēs vai jebkurā citā bankā līdz 20.11.2014. Dalības naudai par 2015.gadu jābūt nomaksātām līdz 2015.gada 1.martam. LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudas un LGTF biedru naudas par 2014.gadu nenomaksāšanas gadījumā komandas pie sacensībām netiks pielaistas. Ja netiks nomaksāta biedru nauda par 2015.gadu komanda netiks pielaista pie pēdējā sabraukuma spēlēm.

7. Apbalvošana.

                Komandas, pirmo trīs vietu ieguvējas tiks apbalvotas ar kausiem, diplomiem un naudas balvām, komandas spēlētāji ar piemiņas medaļām un diplomiem. Augstākās līgas uzvarētāji vīriešu komandu konkurencē izcīna tiesības un to pienākums ir pārstāvēt Latviju draudzības spēlēs (jā tādas tiks organizētas) starp klubu komandām, kas uzvarēja 2014.-2015.gada klubu komandu čempionātos Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus (vai organizēšanas, ja sacensības notiks Latvijā) segs LGTF.

 

Nolikums apstiprināts LGTF valdes sēdē 12.08.2014.

Nolikums ievietots interneta mājas lāpās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv. Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem.